De 7 essentiële stappen bij ziekte van een werknemer

Iedereen is erbij gebaat dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Daarom zet de Wet verbetering Poortwachter druk op de ketel. Een duidelijk stappenplan verplicht u om werk te maken van duurzame inzetbaarheid.

Handig overzicht Poortwachter

Dit zijn de 7 essentiële stappen:

Dag 1 : claimbeoordeling

Heeft u een verzuimprotocol waarin staat waar de zieke medewerker zich aan dient te houden? Dan zal hij of zij zich melden bij zijn leidinggevende. Is de leidinggevende opgeleid tot het stellen van de juiste vragen? Wat kan de zieke nog wel? Een ziekmelding is voor de werkgever een vraag om passend werk. Dit is de werkgever immers wettelijk verplicht aan te bieden. Indien het verzuimverlof verleend wordt dient de ziekmelding doorgegeven te worden aan de arbodienst. Wij helpen u grijs verzuim te voorkomen door duidelijke regels te stellen en uw leidinggevend personeel goed op te leiden.

Week 6 : probleemanalyse gereed

Uiterlijk in de zesde verzuimweek moet er een verzuimanalyse zijn geschreven. Hierin zet de bedrijfsarts uiteen wat de beperkingen en mogelijkheden zijn, en geeft hij advies over mogelijke werkhervatting. Dat geeft houvast in de gesprekken met uw werknemer. Maar in veel gevallen dient er veel eerder een probleemanalyse te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een burn-out situatie of bij een conflictsituatie. Een goede bedrijfsarts weet welk protocol te volgen en wanneer de probleemanalyse opgesteld moet zijn om onnodig verzuim te voorkomen. Ook ondersteuning bij de juiste Arbo keuze mag u van ons verwachten.

Week 8 : plan van aanpak gereed

Op basis van de probleemanalyse moet u samen met uw zieke medewerker een plan van aanpak opstellen. Daarin bespreekt u het doel van de re-integratie langs welke weg u daar samen wilt komen. Samen benoemt u ook een casemanager, bijvoorbeeld de direct leidinggevende. Dit plan is een momentopname. Elke zes weken stelt u het bij. Zijn de leidinggevenden opgeleid om verzuimgesprekken te voeren en een plan van aanpak hiervoor op te stellen? Wij kennen een partij die workshops  of persoonlijke training voor leidinggevenden geeft.

Week 42 : verzuimmelding UWV

Agendeer om in deze week een verzuimmelding door te geven aan het UWV.

Week 52 : eerstejaarsevaluatie

Bij het ingaan van het tweede verzuimjaar moet u met uw werknemer de voortgang in de re-integratie opnieuw beoordelen. Ook legt u eventueel nieuwe afspraken vast. Het is verstandig om hier de bedrijfsarts bij te betrekken. U  adviseert uw medewerker wat de financiële consequenties zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid. Welk loon betaalt de werkgever het tweede jaar door? En hoe zit dat met een eventuele WIA-uitkering?

Week 87 : re-integratieverslag

Als uw werknemer na 91 weken het werk nog niet (volledig) heeft hervat, moet u als werkgever een re-integratieverslag opleveren om een WIA-uitkering aan te vragen. In dit verslag beschrijven bedrijfsarts, werkgever en werknemer hun visie over de re-integratie. De formulieren hiervoor ontvangt u al in week 87.

Week 91: WIA-beoordeling

Hebt u er alles aan gedaan om instroom in de WIA te voorkomen? Dat is de centrale vraag die het UWV stelt bij het beoordelen van het re-integratieverslag. Een belangrijke vraag, want u kunt een boete krijgen als u naar het oordeel van UWV te weinig hebt gedaan. Ook van de werknemer wordt verwacht dat hij voldoende aan de re-integratie heeft meegewerkt. Zijn uitkering hangt ervan af.

Meer weten over een goede aanpak rond verzuim en duurzame inzetbaarheid? Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de keuze van een juiste begeleiding en werken samen met een partij (Inside Case Management) waar enorm veel expertise aanwezig is op dit gebied en maken graag tijd voor een vrijblijvend intakegesprek.

 

Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!