De arbeidsovereenkomst

1. Duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Als werkgever heb je bij het aangaan van een dienstverband met een werknemer de mogelijkheid om te kiezen tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of voor onbepaalde tijd.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen periode verstrijkt. De arbeidsovereenkomst hoeft niet te worden opgezegd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Let op! Is de arbeidsovereenkomst voor zes maanden of langer aangegaan, dan heeft de werkgever een aanzegverplichting. Dit betekent dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk informeert:
- over het al dan niet voortzetten van de; en
- bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.
Indien de werkgever de verplichting niet of niet volledig is nagekomen, is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd.

Na het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan de overeenkomst worden voorgezet voor bepaalde of onbepaalde tijd. Aan de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan heeft de wetgever een grens gesteld door middel van de zogenoemde “ketenregeling”.Vanaf 1 januari 2020 is de ketenregeling, de periode waarna opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege overgaan in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, verruimd.Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:
a. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd; of
b. Meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.Pas als er tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van meer dan 6 maanden zit, ontstaat er een nieuwe keten.
Kortom:
- Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in drie jaar aan te gaan;
- Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de werkgever zich houden aan de aanzegverplichting.

2. Bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst

Proeftijdbeding

Indien partijen een proeftijd overeenkomen, dan kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Een rechtsgeldig proeftijdbeding dient aan drie wettelijke vereisten te voldoen:
1. Het proeftijdbeding moet schriftelijk worden overeengekomen;
2. De proeftijd dient voor beide partijen gelijk te zijn; en
3. Het proeftijdbeding mag niet langer zijn dan de wettelijke toegestane maximumduur.Met betrekking tot de wettelijk toegestane duur geldt het volgende:
1. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste van 2 maanden;
2. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste:
a. een maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren;
b. twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee jaren of langer.
3. Bij cao kan van de onder 3 sub a bepaalde proeftijd worden afgeweken.

Let op! Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor ten hoogste zes maanden.

Voor een opvolgende arbeidsovereenkomst is een nieuwe proeftijd geoorloofd, indien voor het verrichten van de aan de opvolgende werkzaamheden duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden gevergd, waarover de vorige arbeidsovereenkomst geen of onvoldoende inzicht heeft gegeven. Wanneer het evenwel om dezelfde of vrijwel dezelfde werkzaamheden gaat is een nieuwe proeftijd niet geldig.Kortom:
- Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd van twee maanden worden gehanteerd;
- Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met de duur van meer van dan zes maanden, maar korter dan twee jaar) kan een proeftijd van een maand worden gehanteerd (tenzij de cao een langere proeftijd toestaat).

Concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentiebeding is een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Een relatiebeding kan worden beschouwd als een (afgezwakte) vorm van een concurrentiebeding.
Een rechtsgeldig concurrentie- of relatiebeding dient aan de volgende twee wettelijke vereisten te voldoen:
1. Het beding moet schriftelijk worden met een meerderjarige werknemer; en
2. De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.Een concurrentie- en/of relatiebeding kan ook worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.Kortom:
- Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dient een concurrentie- en/of relatiebeding schriftelijk te worden gemotiveerd;
- Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hoeft een concurrentie- en/of relatiebeding niet te worden gemotiveerd.

***

Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!