Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 naar Tweede Kamer

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 ingediend. De hierin opgenomen maatregelen hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld. Het is wenselijk dat deze maatregelen per 1 januari 2021 in werking treden. Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

  1. Het schrappen van de aftrekbaarheid van contante giften.
  2. Beperking van de automatische toekenning van de ANBI-status aan overheidsinstellingen tot instellingen die zijn gevestigd in de EU of in de EER.
  3. Verzwaring van de integriteitstoets voor ANBI’s.
  4. Technische aanpassing van de Successiewet 1956.
  5. Invoering van een delegatiegrondslag voor een compensatieregeling.
  6. Diverse technische maatregelen.

Giftenaftrek en ANBI’s

De aftrekbaarheid van contante giften vervalt omdat daarmee gefraudeerd werd. Er werden kwitanties verstrekt voor contante giften die niet gedaan waren. Kleinere giften zoals collectes werden vanwege het ontbreken van bewijsstukken toch al vaak niet in aftrek gebracht.

De integriteitstoets houdt in dat de ANBI-status kan worden ingetrokken of geweigerd als de instelling, een bestuurder of een feitelijk leidinggevende daarvan is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, geweld of gebruik van geweld of wegens het opzettelijk plegen van een  misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht. De voorgestelde aanpassing van de integriteitstoets betreft een uitbreiding van het aantal misdrijven met onder andere (groeps)belediging. Als de inspecteur gerede twijfel heeft over de integriteit van de instelling of een of meer van de bestuurders, feitelijk leidinggevenden of gezichtsbepalende personen kan hij deze instelling of persoon verzoeken om een recente VOG over te leggen. Indien die VOG niet wordt overgelegd, trekt de inspecteur de ANBI-status in of weigert hij deze te verlenen.

Technische aanpassing Successiewet 1956

Per 1 januari 2015 is het mantelzorgcompliment afgeschaft. Daarmee heeft de bepaling in de erfbelasting op grond waarvan samenwonende ouders en kinderen die in aanmerking kwamen voor het mantelzorgcompliment recht hadden op de partnervrijstelling geen betekenis meer. Voorgesteld wordt deze bepaling in de Successiewet 1956 te schrappen.

Invoering delegatiegrondslag voor een compensatieregeling

Op advies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen komt er in de wet een delegatiegrondslag die het mogelijk maakt om een compensatieregeling in het leven te roepen. De voorgestelde wettelijke bepaling is zodanig geformuleerd dat ook voor  aanverwante gevallen bij ministeriële regeling bepaald kan worden dat een compensatie wordt verleend. De compensatie moet dan geschieden in verband met een samenstel van handelingen van de rijksbelastingdienst waarbij sprake is van institutionele vooringenomenheid bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 23-04-2020
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!