Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

Voor de AOW, de Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz) is verzekerd de ingezetene van Nederland die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Niet verzekerd is de persoon op wie op grond van een verdrag de wetgeving van een ander land van toepassing is.

De rechtbank moest aan de hand van internationale toewijzingsregels bepalen of een ambtenaar, die tijdens zijn vakantie in het Verenigd Koninkrijk was gaan werken, in die periode in Nederland premieplichtig was voor de volksverzekeringen. De ambtenaar had, voorafgaand aan het einde van zijn baan in Nederland, zijn vakantiedagen opgenomen.

De EU-verordening, die de coördinatie regelt van socialezekerheidsstelsels binnen de EU, bepaalt dat op een ambtenaar, die daarnaast in een andere lidstaat van de EU werkt, de wetgeving van de lidstaat waaronder de dienst ressorteert waarbij hij werkzaam is van toepassing is. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU wordt een werknemer tijdens (onbetaald) verlof geacht werkzaamheden in loondienst uit te oefenen. Omdat het dienstverband van de ambtenaar pas na zijn verlofdagen eindigde, betekende dit, dat hij in Nederland verzekerd en premieplichtig was.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBGEL2019767, AWB 18/2791 | 13-03-2019
Wil je meer informatie over het uitbesteden van je salarisadministratie?
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden!